(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Головна / Корисне / Законодавство України / Постанови КМУ / Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи №483 від 11.04.02р.

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи №483 від 11.04.02р.

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи №483 від 11.04.02р.

Затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва

1. Інвестиційні програми (далі - програми) затверджують:

 • Кабінет Міністрів    України   -   комплексні,   міжгалузеві, міжрегіональні  та  регіональні,  що  реалізуються  із  залученням коштів   державного   бюджету  (крім  програм,  що  затверджуються Верховною Радою України); 
 • міністерства та інші центральні  органи  виконавчої  влади  - галузеві; 
 • Верховна Рада  Автономної  Республіки  Крим,  місцеві  ради - регіональні та  місцеві,  що  реалізуються  із  залученням  коштів бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів. 

Міждержавні програми  затверджуються  у порядку,  визначеному відповідними міжнародними договорами.

2. Під проектами будівництва (далі - проекти) в цьому Порядку слід   розуміти   проектну  документацію,  розроблену  для  нового будівництва,  реконструкції,  реставрації,  капітального   ремонту будинків,  споруд,  технічного  переоснащення об'єктів виробничого призначення на  таких  стадіях  проектування:  "ескізний  проект", "техніко-економічні      обґрунтування",      "техніко-економічний розрахунок",  "проект",  "робочий проект",  "робоча документація". При  дво- і тристадійному проектуванні затверджується "проект" або "робочий  проект",  а   проектна   документація,   розроблена   на попередній стадії проектування, схвалюється.

3. Проекти,  що  реалізуються із залученням коштів Державного бюджету України,  бюджету  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих бюджетів,  а  також  коштів  підприємств,  установ  та організацій державної форми  власності  (крім  випадків,  передбачених  актами законодавства), затверджують: 

 • Кабінет Міністрів  України  за  поданням  центральних органів виконавчої  влади,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади -  щодо  об'єктів  загальною кошторисною  вартістю 100 млн.  гривень і більше та об'єктів,  які реалізуються із  залученням  іноземних  кредитів,  що  надані  під гарантію Кабінету Міністрів України. 
  Кабінет Міністрів  України може делегувати зазначеним органам право  затверджувати  проекти  будівництва  загальною  кошторисною вартістю  100  млн.  гривень  і  більше на підставі обґрунтованого подання,  погодженого з  Мінекономіки,  Мінфіном,  Держінвестицій, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади; 
 • центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласні,  Київська  та  Севастопольська  міські держадміністрації  та  інші органи державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. гривень; 
 • підприємства, установи   та   організації   державної   форми власності -   щодо  об'єктів  загальною  кошторисною  вартістю  до 30 млн. гривень.

4. Проекти,  які в повному  обсязі  фінансуються  за  рахунок інших   джерел,   затверджуються   у   порядку,   що  визначається інвесторами (замовниками).

5. Програми і проекти (за винятком проектів, для затвердження яких  комплексний  висновок  державної  експертизи необов'язковий) затверджуються  (перезатверджуються)   на   підставі   позитивного комплексного  висновку  Укрдержбудекспертизи  Мінрегіонбуду або її місцевого підрозділу.

Державна експертиза програм і проектів

6. Програми  і  проекти  підлягають  незалежно   від   джерел фінансування  обов'язковій  комплексній  державній  експертизі (за винятком проектів  будівництва  об'єктів,  для  затвердження  яких згідно із законодавством висновок комплексної державної експертизи необов'язковий). 
Робоча документація підлягає державній експертизі в  частині, що  не  відповідає  раніше затвердженим проектним рішенням,  або у разі, коли це передбачено актами законодавства.

7. У процесі комплексної  державної  експертизи  визначається стан  додержання  в  програмах  і  проектах  нормативів  з  питань міцності,  надійності  та  довговічності  будинків  і  споруд,  їх експлуатаційної  безпеки та інженерного забезпечення,  санітарного та   епідемічного   благополуччя   населення,    охорони    праці, енергозбереження та енергоефективності і пожежної безпеки, а також виконання архітектурних вимог.  Відповідні висновки  є  складовими частинами висновку комплексної державної експертизи. 
За програмами  і  проектами,  що  реалізуються  із залученням коштів Державного бюджету України,  бюджету Автономної  Республіки Крим,  місцевих  бюджетів,  а  також коштів державних підприємств, установ та організацій, комплексна державна експертиза проводиться у  повному  обсязі  відповідно  до  статті  15 Закону України "Про інвестиційну діяльність".  Експертиза   економічної частини   проектів,  що  реалізуються  за  рахунок  інших  джерел, проводиться за рішенням інвестора (замовника). 
Програми і  проекти  будівництва  об'єктів,   що   становлять техногенну,  підвищену екологічну, ядерну та радіаційну небезпеку, підлягають  також  експертизі  з  питань   охорони   навколишнього природного   середовища,   техногенної,   ядерної  та  радіаційної безпеки.  Відповідні  висновки  є  складовими  частинами  висновку комплексної  державної  експертизи.  Перелік  зазначених  об'єктів затверджує Кабінет Міністрів України.

8. За усіма програмами і  проектами,  що  затверджує  Кабінет Міністрів  України,  проведення  комплексної  державної експертизи забезпечується    Центральною     службою     Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду (далі - Центральна служба), іншими проектами - також її місцевими підрозділами.

9. Центральна служба та її місцеві підрозділи: 

 • укладають договори   з   інвесторами   (замовниками)   і    з співвиконавцями комплексної державної експертизи; 
 • видають інвесторам    (замовникам)    висновок    комплексної державної експертизи.

Правила проведення комплексної державної експертизи програм і проектів  затверджує  Мінрегіонбуд  за  погодженням з центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких належить проведення такої експертизи.

10. Для  проведення комплексної державної експертизи інвестор (замовник) подає Центральній службі або  її  місцевому  підрозділу документацію, передбачену державними будівельними нормами.

11. Вартість   проведення  комплексної  державної  експертизи програм у повному обсязі визначається у розмірі,  що не  перевищує 10 відсотків вартості розроблення програми. 
Порядок визначення  вартості комплексної державної експертизи проектів встановлює Кабінет Міністрів України.

12. Загальний   строк   проведення   комплексної    державної експертизи не  повинен  перевищувати  45  календарних днів,  з них 40 днів - підготовка висновків за  окремими  напрямами  (міцність, надійність,  довговічність будинків і споруд, архітектурні вимоги, санітарне та епідемічне благополуччя населення,  охорона праці  та охорона  навколишнього  природного середовища (щодо об'єктів,  які становлять  підвищену  екологічну  небезпеку),   енергозбереження, пожежна  та  техногенна  безпека тощо).  У випадках,  передбачених Законом  України  "Про  екологічну  експертизу", загальний   строк   проведення  комплексної  державної  експертизи встановлюється до 120 календарних днів.

13. Висновок комплексної державної експертизи може бути: 

 • позитивний -  рекомендація  до  затвердження  із  зазначенням відповідних техніко-економічних показників; 
 • негативний -  зауваження щодо доопрацювання або обґрунтування щодо неможливості реалізації. 

14. Позитивний  висновок  комплексної  державної   експертизи програм  і  проектів затверджує керівник Центральної служби або її місцевого  підрозділу.  Висновок  чинний   протягом   строку   дії технічних умов та архітектурно-планувального завдання.

Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий:

 1. Технічне переоснащення одиниць  та  вузлів  технологічного устаткування,  систем  управління  та автоматизації,  які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс,  в існуючих цехах, приміщеннях  без  перепрофілювання,  збільшення потужності,  зміни технічних характеристик,  яка може призвести до негативного впливу на  санітарне  і  епідемічне  благополуччя населення та навколишнє природне середовище, без технічного переоснащення чи реконструкції об'єктів та підприємств в цілому без зміни цільового та технічного призначення та із збереженням існуючих несучих конструкцій. 
 2. Капітальний  ремонт  підземних,  надземних  та  повітряних інженерних  мереж  та споруд без зміни положення в плані,  глибини залягання  (висотних  позначок),  збільшення  діаметрів  труб  або перетину кабелів. Захист мереж від електрокорозії. 
 3. Капітальний  ремонт  автомобільних  доріг IV-V категорії і споруд,  що проводиться в межах існуючої смуги відведення з  метою поліпшення    матеріалів   покриття,   транспортно-експлуатаційних характеристик дороги і штучних споруд,  приведення їх геометричних розмірів   та  технічних  характеристик  до  нормативних  вимог  з урахуванням категорії і значення. 
 4. Капітальний      ремонт      під'їзних      доріг       до сільськогосподарських та інших підприємств, розташованих за межами населених пунктів (без зміни ширини смуги відведення). 
 5. Капітальний ремонт локального характеру водозахисних дамб, каналів    берегоукріплення   (за   винятком   водойм   -   джерел господарсько-питного водопостачання)  з  облаштуванням  елементами благоустрою  (переїзди,  експлуатаційні  дороги) та гідротехнічних споруд  на  дамбах  і  каналах   (водовипуски,   шлюзи-регулятори, трубопереїзди  тощо) з метою приведення їх технічних характеристик у відповідність з нормативними вимогами без  зміни  конструктивної схеми та збільшення навантажень на елементи конструкції. 
 6. Будівництво лісогосподарських автомобільних доріг (у межах земель держлісфонду)    з    розрахунковою    інтенсивністю     до 25 автомобілів на добу,  земляним полотном завширшки 4,5 метра,  з ґрунто-щебеневим  покриттям   серпоподібного   профілю,   проїзною частиною  завширшки 3,0-3,5 метра,  смугою відведення завширшки до 30 метрів. 

Услуги sv development:

Купить недорого круглую светодиодную кольцевую лампу со штативом LUMO™ диаметром 45 см. для фото, видеосъемки, блогеров, визажиста, макияжа в Украине (Киеве, Харькове, Днепре, Одессе)
Вернуться к списку