(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Головна / Корисне / Законодавство України / Інші нормативно-правові акти / Правила Фонду фінансування будівництва виду "А" (зразок), розпорядження Держфінпослуг №6473 від 30.11.06р.

Правила Фонду фінансування будівництва виду "А" (зразок), розпорядження Держфінпослуг №6473 від 30.11.06р.

Правила Фонду фінансування будівництва виду "А" (зразок), розпорядження Держфінпослуг №6473 від 30.11.06р.

1. Загальні положення та визначення термінів

Ці правила розроблено відповідно до вимог Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. № 978-IV, Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ, „Положення про Державний реєстр фінансових установ”, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 28.08.2003 р. № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 р. за № 797/8118, „Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній”, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 р. № 152 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 р. за № 1252/8573, „Ліцензійних умов провадження діяльності із залученням коштів фізичних осіб – установників управління майном для фінансування Об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю”, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004 р. № 1225 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 р. за № 927/9526 та інших нормативно-правових актів України.

1.1.Ці Правила Фонду фінансування будівництва (надалі – ФФБ) визначають вид ФФБ, порядок створення ФФБ, порядок організації взаємовідносин Управителя, Забудовника та Довірителів, порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном, напрями та порядок використання залучених до ФФБ коштів, порядок формування та використання оперативного резерву ФФБ, порядок участі у ФФБ та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць Об’єктів інвестування, порядок та умови закріплення Об’єктів інвестування за Довірителями, контроль виконання  зобов’язань  Забудовника за угодою, умови кредитування Довірителя для участі у ФФБ, розмір винагороди Управителя, порядок передачі у власність Довірителям Об’єктів інвестування, припинення управління майном та Договору про участь у ФФБ, порядок повернення коштів із ФФБ Довірителям, припинення функціонування ФФБ, зміна Управителя ФФБ та інші умови функціонування ФФБ.
1.2.Метою створення Фонду фінансування будівництва виду А є отримання довірителями Фонду фінансування будівництва виду А у власність житла.
1.3.В цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Фонд фінансування будівництва (далі - ФФБ) - кошти, отримані Управителем ФФБ відповідно до цих правил та Договорів про участь у Фонді, від Довірителів Фонду, у довірчу власність, які використовуються Управителем для фінансування будівництва;

Управитель ФФБ – фінансова установа, яка здійснює управління майном, отриманим у довірчу власність за договором про участь у Фонді; засновник ФФБ, що розробив і затвердив Правила ФФБ.

Забудовник -особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження Об’єктів будівництва житла та уклала угоду з управителем.

Довіритель ФФБ – фізична або юридична особа, яка відповідно до Закону є установником управління майном та учасником ФФБ, і передає грошові кошти Управителю ФФБ в довірчу власність на підставі Договору про участь у ФФБ, визнає і дотримується цих Правил;

Вимірна одиниця Об’єкту інвестування – встановлена Правилами ФФБ одиниця виміру Об’єкту інвестування, яка визначається в метричних одиницях, а саме:

 • для Об’єктів житлового та нежитлового будівництва – 1,00 кв.м.;
 • для гаражних боксів (машиномісць) – гаражний бокс (машиномісце);

Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта інвестування - встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього Об’єкта інвестування.

Договір про участь у Фонді фінансування будівництва – угода між Довірителем та Управителем, за якою Довіритель ФФБ передає Управителю ФФБ у довірчу власність грошові кошти з метою отримання у власність відповідного Об’єкту інвестування;

Об’єкт будівництва – нерухомість, будівництво якої організовує Забудовник та фінансування будівництва якої здійснює Управитель ФФБ за рахунок отриманих від Довірителів ФФБ в управління грошових коштів;

Об’єкт інвестування – квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в Об’єкті будівництва, яке після завер-шення будівництва стає окремим майном;

Позичальник - довіритель ФФБ, який отримав в банку кредит для участі в ФФБ;

Договір між Управителем ФФБ та Забудовником - угода, яка регулює взаємовідносини Управителя ФФБ із Забудовником щодо організації спорудження Об’єкта будівництва з використанням отриманих в управління Управителем ФФБ грошових коштів та подальшої передачі Забудовником Об’єктів інвестування Довірителям ФФБ;

Закріплення Об’єкту інвестування за Довірителем ФФБ – встановлення правовідносин між Довірителем ФФБ та Управителем ФФБ на підставі Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, за якими у Довірителя ФФБ виникає право вимоги на Об’єкт інвестування в майбутньому;

Перелік Об’єктів інвестування (попередній обсяг замовлення на будівництво) – документ встановленої форми, в якому міститься інформація про Об’єкти інвестування  в Об’єктах будівництва;

Підтверджений обсяг замовлення – документ встановленої форми, до якого вносяться  дані щодо закріплення за Довірителями Об’єктів інвестування;

Остаточно підтверджений обсяг замовлення – документ встановленої форми, що містить перелік Об’єктів інвестування, закріплених за Довірителями, по яким здійснені остаточні розрахунки і які підлягають передачі у власність цим Довірителям;

Перелік Довірителів - документ встановленої форми, в якому міститься інформа-ція про особу Довірителя, розмір внесених нею до ФФБ коштів, та закріплений за нею Об’єкт інвестування;

Акт приймання-передачі  Об’єкта інвестування - документ встановленої форми, узгодженої Забудовником з Управителем, який підтверджує отримання Довірителем Об’єкта інвестування.

1.4.Дані про Управителя та Забудовника ФФБ.

1.4.1.Управителем ФФБ виступає _____________________________________ (надалі – Управитель):
Код ЄДРПОУ - ______________________;
Місцезнаходження - __________________________________;
Ліцензія на право здійснення діяльності із залученням коштів фізичних осіб – _________________________________________________________________________________________


1.4.2. Забудовником ФФБ виступає _____________________ (надалі – Забудовник):
код ЄДРПОУ – _______________;
Місцезнаходження: ____________________.
Дані про ліцензію: ____________________________________________________________________________.

1.5.Ці Правила є публічною пропозицією для вступу до ФФБ осіб, які бажають стати Довірителями цього ФФБ з метою фінансування масового будівництва житла.
1.6.Цих Правил мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла та іншої нерухомості, спорудження якої здійснюється за рахунок ФФБ.
1.7.Після визнання Довірителями Правил ФФБ та внесення до ФФБ коштів Управитель не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх Довірителів. Згода Довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення Управителя про внесення змін та доповнень до Правил ФФБ на вказану у Договорі про участь у ФФБ адресу Довірителя Управитель не отримав письмової відповіді Довірителя.

2. Процедура створення ФФБ

2.1.Управитель відповідно до рішення зборів учасників _________________, протокол від ________________ № _______________створює фонд фінансування будівництва „_______________________”. ФФБ не є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі цих Правил.
2.2.ФФБ відноситься до виду А. Поточну ціну вимірної одиниці Об’єкта будівництва, споживчі властивості Об’єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає Забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження Об’єкта будівництва.
2.3.Основними завданнями діяльності ФФБ є:

 • забезпечення доступу Довірителів до новозбудованого житла за рахунок використання як власних коштів Довірителів , так і з використанням кредитних ресурсів;
 • підвищення ефективності їх житлових заощаджень;
 • забезпечення фінансування будівельних робіт Забудовника;
 • забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Довірителів;
 • захист прав і інтересів Довірителів при отримані нового житла.

2.4.Принципами діяльності ФФБ :

 • добровільні вступ до ФФБ, участь у ФФБ і вихід з нього;
 • самоокупність і самофінансування;
 • обов’язковість внесення пайових часток довірителями;
 • відкритість інформації про діяльність ФФБ для всіх довірителів які приймають участь у цьому ФФБ (за винятком інформації особистого характеру).

2.5.ФФБ вважається створеним після затвердження Управителем цих Правил, укладення із Забудовником Угоди про будівництво з оформленням забезпечення виконання зобов’язань Забудовника за угодою та відкриття рахунку ФФБ для зберігання, обліку залучених коштів та управління ними на умовах цих Правил. Управитель відкриває в обраному ним банку _________________________________ на своє ім’я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду.
2.6.Довірителями ФФБ можуть бути юридичні та фізичні особи.
2.7.ФФБ діє до моменту виконання усіх зобов’язань перед довірителями і відповідає перед ними тільки майном наданим в довірче управління.
2.8.ФФБ не відповідає за зобов’язаннями довірителів перед третіми особами.

3. Особливості довірчого управління ФФБ

3.1.Управитель ФФБ на правах довірчої власності здійснює управління ФФБ відповідно до цих Правил та Договорів про участь у Фонді фінансування будівництва
Управитель ФФБ здійснює облік коштів Довірителів, залучених до ФФБ, та активів ФФБ окремо від обліку результатів своєї господарської діяльності та складає відокремлений баланс ФФБ.
3.2.Управитель ФФБ здійснює довірче управління ФФБ особисто та має право без довіреності представляти інтереси Довірителів ФФБ перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту їх інтересів відповідно до законодавства та цих Правил.
3.3.Ці Правила передбачають обмеження права довірчої власності, з урахуванням яких Управитель ФФБ має здійснювати на свій розсуд в рамках законодавства України визначені цими Правилами заходи для:

 • передачі Довірителю ФФБ, який повністю профінансував закріплений за ним Об’єкт інвестування, майнових прав на цей Об’єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від Забудовника;
 • отримання Довірителем ФФБ, на умовах цих Правил та Договору про участь у Фонді фінансуванні будівництва, коштів з ФФБ, що відповідають частині площі Об’єкту інвестування, закріпленого за Довірителем на вимогу Довірителя ФФБ;
 • отримання Довірителем ФФБ, на умовах цих Правил та Договору про участь у Фонді фінансуванні будівництва, коштів з ФФБ на вимогу Довірителя ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ .

3.4.Управитель ФФБ на підставі довірчої власності здійснює управління ФФБ та для досягнення мети управління ФФБ, перераховує частину отриманих в довірчу власність грошових коштів на фінансування будівництва. Решта коштів залишається в управлінні Управителя відповідно до цих Правил.
3.5.Управитель ФФБ здійснює управління ФФБ особисто та не може доручити здійснення управління ФФБ іншим особам.
3.6.Управитель ФФБ не може відповідати за своїми боргами активами ФФБ та не може використовувати кошти ФФБ не за цільовим призначенням, визначеним у цих Правилах.
3.7.Управитель ФФБ при реалізації права довірчої власності:

 • несе відповідальність за дотримання вимог Закону та цих Правил;
 • має право одночасно здійснювати управління кількома різними фондами;
 • може виступати в інтересах Довірителів ФФБ позивачем у випадку невиконання Забудовником своїх обов’язків щодо строків спорудження Об’єктів будівництва та передачі Довірителям ФФБ у власність Об’єктів інвестування, а також щодо якості Об’єктів будівництва;
 • несе відповідальність за дотриманням процедур здійснення управління грошовими коштами, переданих Довірителем ФФБ Управителю ФФБ у довірчу власність, в межах своїх повноважень, визначених цими Правилами та Договором про участь у Фонді фінансування будівництва;
 • несе відповідальність перед Довірителями ФФБ в межах, визначених Договором про участь у Фонді фінансування будівництва;
 • не несе відповідальності перед Довірителями ФФБ щодо термінів спорудження і якості Об’єктів будівництва та передачі Довірителям ФФБ у власність Об’єктів інвестування;
 • зобов’язаний забезпечити можливість повернення Довірителям ФФБ за ініціативою Довірителя ФФБ грошових коштів, переданих Довірителем ФФБ Управителю ФФБ у довірчу власність, на умовах Договору про участь у Фонді фінансування будівництва.

3.8. Довірителі ФФБ, Забудовник та інші суб'єкти не мають права втручатися у дії Управителя ФФБ щодо здійснення управління ФФБ.

4. Порядок організації взаємодії Управителя ФФБ, Забудовника та Довірителів ФФБ

4.1. Між Управителем ФФБ та Забудовником укладається Договір, за яким Управитель ФФБ замовляє Забудовнику організувати спорудження Об’єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати Об’єкти інвестування Довірителям ФФБ у власність у встановлені в Договорі між Управителем ФФБ та Забудовником строки та на умовах, визначених Законом „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” та цими Правилами. Забудовник в свою чергу, відповідно до умов Договору між Управителем ФФБ та Забудовником, незалежно від обсягів фінансування здійснює спорудження Об’єктів будівництва з наданням Управителю ФФБ технічної характеристики Об’єкту будівництва з основними даними щодо споживчих якостей Об’єкта будівництва та Об’єктів інвестування, переліку Об’єктів інвестування для закріплення Об’єктів інвестування за Довірителями ФФБ на умовах цих Правил та майнових прав на ці Об’єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям ФФБ.
4.2.Обов’язковою умовою укладення Договору між Управителем фонду та Забудовником має бути забезпечення виконання зобов’язань Забудовника встановленням іпотеки.
Предметом іпотеки за іпотечним договором є майнові права на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва. Іпотечний договір має бути укладений у письмові формі та нотаріально посвідчений. Умови  іпотечного договору розробляє Управитель.
Одночасно з укладенням Договору між Управителем фонду та Забудовником, Забудовник та Управитель укладають також:

 • договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва, з відкладальними умовами;
 • договір доручення з відкладальними умовами, за яким Управителю у разі порушення Забудовником умов угоди доручається виконувати функції Забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам.

При цьому Забудовник на час дії Договору між Управителем фонду та Забудовником має право надавати безвідкличну довіреність Управителю на право делегування третім особам функцій Забудовника у разі порушення останнім умов Договору з Управителем.

Умови договору уступки майнових прав на нерухомість та договору доручення з відкладальними умовами розробляє Управитель.
4.3.Обов’язковою умовою укладання Договору між Управителем фонду та Забудовником є укладання Забудовником з визначеним Управителем страховиком договорів обов’язкового страхування:

 • Об’єкта будівництва на весь час спорудження, будівельно-монтажних робіт та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ - на користь Управителя як довірчого власника;
 • відповідальності перед третіми особами – Довірителями ФФБ при проведенні будівельно-монтажних робіт від ризиків порушення термінів будівництва та завдання моральної і матеріальної шкоди третім особам внаслідок неякісного виконання будівельно-монтажних робіт на гарантійний термін - на користь Довірителів ФФБ.

4.4.В разі, якщо Забудовник змінює заплановані дату введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та дату передачі його під заселення, він зобов'язаний офіційно повідомити про це Управителя ФФБ із зазначенням підстав для такої зміни для подальшого повідомлення Довірителів ФФБ та внесення відповідних змін до Договорів про участь у Фонді фінансування будівництва та пов’язаних з ними документів.
4.5.Забудовник, його підрядники, субпідрядники та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які беруть участь у спорудженні Об’єкта будівництва, мають обов'язково відкрити поточні рахунки у ЛФ ВАТ „УБРП”, МФО 385446. Ця умова має бути внесена Забудовником у договори підряду та інші угоди, пов'язані із спорудженням Об’єкта будівництва.
4.6.Забудовник не має права без письмової згоди Управителя відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об’єкти інвестування, майнові права на які передані Управителю.
4.7.Управитель ФФБ здійснює контроль за дотриманням Забудовником вико-нання умов та зобов'язань за Договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій Забудовника, що можуть призвести до:

 • змін основних технічних характеристик  Об’єктів будівництва;
 • погіршення споживчих властивостей Об’єктів будівництва та/або Об’єктів інвестування;
 • зростання вартості Об’єкта будівництва більше, ніж на 5 відсотків;
 • збільшення строків будівництва більш ніж на 30 днів.

4.8.У разі виявлення Управителем ФФБ ризику порушень умов угоди Управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання Договору та повернення Забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього Об’єкта коштів, а також здійснювати інші заходи щодо виконання Забудовником своїх зобов'язань за Договором.
4.9.Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя ФФБ протягом строку, визначеного в Договорі, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або уступити майнові права на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва.
Договір уступки майнових прав набирає чинності у разі виявлення Управителем ФФБ ризику порушення Забудовником умов Договору. В цьому випадку Забудовник повинен передати Управителю ФФБ майно та майнові права на Об’єкт будівництва.
4.10.У разі невиконання Забудовником умов Договору Управитель ФФБ має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до законодавства.
4.11.У разі виявлення Управителем ФФБ фактів порушення Забудовником своїх зобов'язань щодо забезпечення належної якості Об’єктів будівництва або Об’єктів інвестування Управитель ФФБ звертається до Страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування.
4.12.Управитель ФФБ, на умовах цих Правил:

 • за умови надання документів, визначених цими Правилами, які ідентифікують Довірителя ФФБ та підтверджують його правоздатність, укладає з Довірителями ФФБ Договори про участь у Фонді фінансування будівництва;
 • залучає грошові кошти Довірителів ФФБ в управління та зараховує їх на рахунок ФФБ;
 • на умовах цих Правил закріплює за Довірителем ФФБ обраний ним Об’єкт інвестування, видає Довірителям ФФБ Свідоцтво про участь у ФФБ;
 • фінансує спорудження Об’єктів будівництва в межах залучених до ФФБ коштів, здійснює контроль цільового використання Забудовником коштів ФФБ, спрямованих на фінансування будівництва. Формує оперативний резерв в порядку, визначеному даними Правилами;
 • передає Довірителям ФФБ, які повністю профінансували закріплені за ними Об’єкти інвестування, майнові права на ці Об’єкти інвестування за Договором про уступку майнових прав.

4.13.Забудовник організує спорудження Об’єкта будівництва та передає Довірителям ФФБ Об’єкти інвестування з урахуванням комплексу робіт, передбачених Технічною характеристикою на цей Об’єкт будівництва.
4.14.Довіритель ФФБ до введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та оформлення права власності на Об’єкт інвестування має право після сплати 30 (тридцяти) % (відсотків) вартості Об’єкту інвестування, за письмовим погодженням з Забудовником, здійснювати індивідуальне переобладнання (перепланування) закріпленого за Довірите-лем ФФБ Об’єкту інвестування.
Всі зміни до проекту (перепланування, зміна інженерних комунікацій та інше в закріпленому за ним Об’єкті інвестування) Довіритель ФФБ погоджує з Забудовником, та при необхідності, із службами міста, та укладає Договір на проведення перепланування з Забудовником, з визначенням вартості даних робіт.
Для виконання таких робіт Довіритель ФФБ не має права залучати інші підрядні організації або самостійно виконувати будь-які роботи на Об’єкті інвестування щодо пере-обладнання (перепланування) закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування.
4.15.У випадку зменшення площі Об’єкту інвестування внаслідок здійснення індивідуального переобладнання (перепланування) відповідно до цього пункту, Довіри-тель ФФБ втрачає право на часткове повернення коштів при здійсненні остаточних розра-хунків за даним БТІ щодо фактичної загальної площі Об’єкта інвестування.
У разі відмови від участі у ФФБ Довіритель ФФБ, який самостійно виконав роботи з перепланування закріпленого за ним Об’єкта інвестування, зобов'язаний компенсувати витрати Забудовника, пов'язані з наданням Об’єкту інвестування відповідного стану за проектом.
4.16.Після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію Забудовник повідомляє про це Управителю та надає відомості щодо фактичної загальної площі Об’єктів інвесту-вання, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно, в порядку та строки, передбачені Розділом 8 цих Правил.
4.17.Управитель ФФБ надає Забудовнику остаточно підтверджений обсяг замов-лення на будівництво за цим Об’єктом будівництва та передає йому Перелік Довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними Об’єкти інвестування.
4.18.На підставі даних щодо фактичної загальної площі Об’єктів інвестування Довіритель за поточною ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з Управителем ФФБ  в порядку та строки визначені Розділом 8 цих Правил та отримує у Управителя ФФБ довідку за встановленою формою в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ. Довідка є документом, що підтверджує право Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним Об’єкта інвестування.
4.19.Отриману від Управителя ФФБ Довідку Довіритель надає Забудовнику для подальшого оформлення права власності на закріплений за ним Об’єкт інвестування.
4.20.Оформлення права власності на житлові Об’єкти інвестування здійснюється Забудовником своїми силами та за свій рахунок в порядку та строки встановлені чинним законодавством України.
4.21.Оформлення права власності на нежитлові приміщення здійснюється Довірителем самостійно в порядку та строки встановлені чинним законодавством України за свій рахунок на підставі документів, отриманих від Забудовника.
4.22.Забудовник зобов’язаний не пізніше шести місяців з дня введення Об’єкта будівництва в експлуатацію передати цей Об’єкт Об’єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією.
4.23.Управитель несе зобов’язання та відповідає перед Довірителями ФФБ в межах Договору про участь у ФФБ.
4.24.Управитель не несе відповідальності перед Довірителями ФФБ щодо термінів спорудження і якості Об’єктів будівництва та передачі Довірителям у власність Об’єктів інвестування.

5. Порядок встановлення управління майном та участі у ФФБ

5.1.Фізична або юридична особа стає Довірителем ФФБ за умови визнання даних Правил ФФБ, укладання з Управителем ФФБ Договору про участь у Фонді фінансування будівництва в якому доручає Управителю здійснювати довірче управління ФФБ на свій розсуд в інтересах Довірителя з наступним спрямуванням коштів ФФБ на фінансування спорудження Об’єкта будівництва з подальшою передачею Забудовником у власність Довірителю відповідного Об’єкта інвестування на умовах цих Правил та передачі грошових коштів в управління Управителю ФФБ.
5.2.При укладанні Договору про участь у Фонді фінансування будівництва Довіритель ФФБ обирає конкретний Об’єкт інвестування з переліку незакріплених за іншими Довірителями ФФБ Об’єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя ФФБ, який Управитель ФФБ зобов'язаний закріпити за Довірителем ФФБ на умовах цих Правил.
5.3.Для укладання Договору про участь у Фонді фінансування будівництва Довірителі ФФБ – фізичні особи мають пред’явити такі документи:

 • фізична особа громадянин України, яка постійно проживає в Україні, має особисто пред'явити паспорт або документ, що його замінює, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителям ФФБ ідентифікаційного номера платника податків;
 • фізична особа громадянин України, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителям ФФБ ідентифікаційного номера платника податків;
 • фізична особа громадянин України, яка постійно проживає за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителям ФФБ ідентифікаційного номера платника податків;
 • фізична особа громадянин іноземної держави, яка постійно проживає в Україні, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителям ФФБ ідентифікаційного номера платника податків;
 • фізична особа громадянин іноземної держави, яка прибула в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування, та оригінал документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння Довірителям ФФБ ідентифікаційного номера платника податків.

Паспортні документи іноземців, які тимчасово перебувають в Україні або прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, мають містити в'їзні візи, якщо інше не передбачено законодавством України. Крім того, паспортні документи іноземців, які тимчасово перебувають в Україні, мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон України (проставляється відмітка "В'їзд") та органах внутрішніх справ (у разі продовження терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні у його паспортному документі проставляється відповідний штамп або виписується вкладний талон до паспортного документа) у порядку, установленому Правилами в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 р. № 1074.

 • Фізичною особою, що на день укладення  Договору про участь  у ФФБ перебуває у шлюбі, додатково до вказаних документів подається письмова, нотаріально завірена заява про згоду іншого подружжя на укладення  Договору про участь у ФФБ.

5.4.Управитель ФФБ укладає Договори про участь у Фонді фінансування будівництва з юридичними особами на підставі документів, які ідентифікують Довірителя ФФБ та підтверджують його правоздатність, які визначені установчими документами Довірителя ФФБ та законодавством України, а також інших документів на вимогу Управителя.
5.5.Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнтів поверху і комфортності цього об'єкта інвестування. На підставі цих даних Управитель ФФБ розраховує вартість зобов'язань Довірителя ФФБ щодо внесення коштів до ФФБ. Поточну ціну вимірної одиниці об'єктів будівництва та коефіцієнти поверхів і комфортності встановлює Забудовник.
5.6.Поточну ціну вимірної одиниці Об’єкта будівництва та коефіцієнта поверхів і комфортності визначаються і затверджуються Забудовником до початку компанії по укладанню з Довірителями Договорів про участь у ФФБ. На підставі цих даних Управитель ФФБ розраховує вартість зобов'язань Довірителя щодо внесення коштів до ФФБ.
Поточні ціни на Об’єкти інвестування, які не закріплені за конкретними Довірителями, а також на несплачені частини закріплених за конкретними Довірителями Об’єктів інвестування, можуть змінюватися відповідно до поданих Забудовником даних.
Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта інвестування не може бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього Об’єкта інвестування.

6. Порядок внесення та використання залучених до ФФБ коштів

6.1.Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду Управитель ФФБ здійснює у відповідності до узгодженої періодичності здійснення платежів, в межах отриманих в управління грошових коштів від Довірителів ФФБ, за винятком оперативного резерву.
6.2.Кошти оперативного резерву Управитель ФФБ використовує для виконання таких операцій:

 • виплати грошових коштів Довірителям ФФБ на їх вимогу, на умовах цих Правил;
 • перерозподілу отриманих в довірчу власність грошових коштів між Об’єктами будівництва внаслідок здійснення Довірителями ФФБ операцій щодо зміни Об’єкта інвестування.

6.3.Управитель формує оперативний резерв Фонду. Оперативний резерв формується за рахунок коштів Довірителів, що вносяться ними до Фонду фінансування будівництва. Розмір оперативного резерву визначається як частка до загальної суми фактично внесених Довірителями коштів.

6.3.1.Для даного Фонду оперативний резерв формується Управителем у розмірі 10 (десять) % (відсотків) від суми фактично внесених Довірителями коштів.

6.3.2.Кошти, що формують оперативний резерв, знаходяться на рахунку ФФБ та використовуються Управителем виключно для здійснення операцій, вказаних в п. 6.2, при цьому повернення коштів Довірителям здійснюється відповідно до Розділу 11 цих Правил.

6.3.3.Після виконання  Управителем ФФБ зобов’язань  перед усіма Довірителями, до прийняття рішення Управителем про припинення функціонування ФФБ оперативний резерв розформовується: кошти резерву  перераховується Забудовнику протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати отримання Управителем від Забудовника всіх копій актів прийому-передачі Об’єктів інвестування у власність Довірителям.

6.4.Довірителі ФФБ вносять до ФФБ кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі.

6.4.1.Перший внесок Довірителя, повинен становити, як правило, не менше 30 (тридцяти) відсотків від загальної вартості Об’єкта інвестування відповідно до Договору про участь у ФФБ. Днем внесення коштів до ФФБ вважається день надходження коштів на рахунок ФФБ.

6.5.Управитель на рахунку ФФБ, відкритому у банку ЛФ ВАТ „УБРП”, МФО 385446  акумулює, зберігає, обліковує отримані у довірчу власність кошти.
6.6.Управитель здійснює облік коштів Довірителів, залучених до ФФБ, та активів ФФБ окремо від обліку результатів своєї господарської діяльності .
6.7.Управитель спрямовує кошти Довірителів, які є учасниками ФФБ, виключно на фінансування будівництва за програмою Комфорт - Інвест 1, у порядку, визначеному в Регламенті фінансування будівництва, що є невід’ємною частиною Угоди про будівництво, а також на формування оперативного резерву.
6.8.Управитель перераховує частину отриманих коштів на фінансування будівництва, відповідно до Регламенту фінансування будівництва. Решта коштів залишається в управлінні Управителя відповідно до Правил фонду.
6.9.Після внесення Довірителем ФФБ коштів на рахунок ФФБ Управитель ФФБ закріплює за Довірителем ФФБ відповідну кількість вимірних одиниць Об’єкта інвестування з врахуванням поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування.
6.10.Після кожного внесення Довірителем ФФБ грошових коштів до ФФБ Управитель ФФБ видає Довірителю ФФБ Свідоцтво про участь у ФФБ.

6.10.1.Свідоцтво про участь у ФФБ повинно бути підписане Довірителем ФФБ та уповноваженою особою Управителя ФФБ, в якому мають бути зазначені:

 • вид ФФБ;
 • особисті дані Довірителя ФФБ (для юридичних осіб резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу; для фізичних осіб громадян України – прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для фізичних осіб іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України);
 • дата видачі Свідоцтва;
 • закріплений за Довірителем ФФБ Об’єкт інвестування;
 • запланована дата введення Об’єкта будівництва в експлуатацію;
 • сума коштів, внесених Довірителем ФФБ до ФФБ;
 • кількість закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування;
 • графік подальшого внесення Довірителем ФФБ коштів до ФФБ;
 • витяг з Договору між Управителем ФФБ та Забудовником в частині  зобов'язань Забудовника щодо своєчасного спорудження Об’єкта будівництва та передачі у влас-ність Довірителям ФФБ Об’єктів інвестування.

6.11.У разі здійснення Довірителем чергових внесків до ФФБ, відповідно до встановленого Графіку, Управитель вносить зміни у Свідоцтво про участь у ФФБ шляхом обміну поданого Довірителем примірнику на новий примірник Свідоцтва про участь у ФФБ, в якому зазначаються оновлені дані, відповідно п. 6.10.1. цих Правил.
6.12.Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від Управителя ФФБ грошових коштів. В інтересах Довірителів ФФБ Управитель ФФБ здійснює контроль цільового використання Забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва.
6.13.У випадку зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя ФФБ повернути кошти на рахунок ФФБ для розрахунку з Довірителями ФФБ.
6.14.У випадку виявлення Управителем ризику порушень з боку Забудовника умов Договору управителя з забудовником, що будуть підтверджені документально та можуть призвести  до зміни основної технічної характеристики Об’єкту будівництва, та/або погіршення споживчих властивостей Об’єкту будівництва та/або Об’єктів інвестування, та/або значного зростання вартості будівництва - більш ніж на 5 (п’ять) відсотків, та/або збільшення строків будівництва більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання Договору управителя з забудовником та повернення Забудовником усіх спрямованих на фінансування спорудження Об’єкта будівництва коштів, а також здійснювати інші заходи щодо виконання Забудовником своїх зобов'язань за Договором, які встановлені законодавством України.

7. Порядок та умови закріплення за Довірителем ФФБ Об’єкта інвестування

7.1.Закріплення Об’єкта інвестування за Довірителем ФФБ - встановлення правовідносин між Довірителем ФФБ та Управителем ФФБ на підставі Договору про участь у Фонді фінансуванні будівництва, за яких у Довірителя ФФБ виникає право вимоги на цей Об’єкт інвестування в майбутньому.
7.2.Довіритель ФФБ обирає конкретний Об’єкт інвестування відповідно до переліку Об’єктів інвестування, які є у наявності, та може закріпити його за собою за умови внесення коштів до ФФБ в сумі, що відповідає кількості вимірних одиниць цього Об’єкта інвестування, яка становить:

 • для квартири, нежитлового приміщення - не менше 30% і більше загальної площі цього Об’єкта інвестування;
 • для гаражного боксу, машиномісця у паркінгу - 25%, 50%, 75% або 100% гаражного боксу, машиномісця у паркінгу.

7.3.При закріпленні Об’єкта інвестування за Довірителем ФФБ:

 • Довіритель ФФБ бере на себе зобов'язання щодо подальшого внесення коштів до ФФБ;
 • Управитель ФФБ вилучає цей Об’єкт з переліку Об’єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя ФФБ, для виключення можливості закріплення цього Об’єкта за іншим Довірителем ФФБ та зобов'язується, за умови виконання Довірителем ФФБ своїх зобов'язань за Договором про участь у Фонді фінансуванні будівництва, включити Довірителя ФФБ до переліку Довірителів ФФБ, яким Забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними Об’єкти інвестування.

7.4.Управитель ФФБ закріплює за Довірителем ФФБ Об’єкт інвестування за умови, що Довіритель ФФБ бере на себе зобов'язання перед Управителем ФФБ дотримуватися визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ Графіку подальшого внесення Довірителем ФФБ коштів до ФФБ, за яким Довіритель ФФБ зобов'язаний закінчити всі розрахунки не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію.
За недотримання цієї умови за сумами та строками Управитель ФФБ має право відкріпити від Довірителя відповідний Об’єкт інвестування.

8. Взаємодія Управителя ФФБ, Забудовника та Довірителя ФФБ після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію

8.1.Після затвердження Державною комісією Акту про прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію Забудовник:

 • надає Управителю офіційне письмове повідомлення про введення Об’єкта будівництва в експлуатацію протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання  Акту про прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію;
 • оформлює технічні паспорти на квартири в порядку та строки, встановлені законодавством України.

Протягом 3-х робочих днів після отримання від БТІ технічних паспортів на квар-тири Забудовник зобов’язаний за Актом передати завірені своєю печаткою та підписом відповідальної особи Забудовника копії технічних паспортів на квартири  Управителю для проведення остаточних розрахунків з Довірителями.
Після отримання від Забудовника даних БТІ Управитель коригує загальну площу Об’єктів інвестування в Об’єкті будівництва, та протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання даних БТІ, надсилає письмове повідомлення Довірителям ФФБ.
8.2.Довірителю ФФБ, для отримання у власність відповідного Об’єкта інвестуван-ня, необхідно здійснити остаточні розрахунки з Управителем ФФБ за наданими Забудовником даними БТІ на таких умовах:

 • у разі, якщо фактична загальна площа Об’єкту інвестування менша загальної площі за проектом, і ця різниця становить більше 1(одного) кв. м. Управитель ФФБ повер-тає Довірителю ФФБ кошти з ФФБ в обсязі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування, на яку зменшилась загальна площа Об’єкту інвестування;
 • у разі, якщо фактична загальна площа Об’єкта інвестування більша, ніж загальна площа за проектом, і ця різниця становить більше 1(одного) кв. м., Довіритель ФФБ вносить до ФФБ кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування, на яку збільшилась загальна площа Об’єкту інвестування;
 • остаточні розрахунки за даними БТІ здійснюються за поточною ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування встановленою на момент проведення розрахунків;
 • у випадках, коли зменшення площі є наслідком встановлення додаткових перегородок за ініціативою Довірителя ФФБ, такі розрахунки не здійснюються.

8.3.Довіритель ФФБ протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання письмового повідомлення Управителя про введення Об’єкта будівництва в експлуатацію здійснює остаточні розрахунки за даними БТІ та отримує від Управителя ФФБ довідку, що підтверджує право Довірителя ФФБ на отримання у власність закріпленого за ним Об’єкту інвестування, в обмін на Свідоцтво про участь у ФФБ.
Управитель протягом 10 (десяти) календарних днів після остаточного розрахунку Довірителів в письмовому вигляді, шляхом направлення рекомендованим листом або під розписку уповноваженому представнику Забудовника, надає Забудовнику  перелік Дові-рителів ФФБ, які мають право отримати у власність закріплені за ними Об’єкти інвесту-вання
8.4.Отриману від Управителя ФФБ Довідку Довіритель ФФБ протягом 3 (трьох) робочих днів надає Забудовнику для подальшого оформлення права власності Довірителя ФФБ на закріплений за ним Об’єкт інвестування.
Довіритель, в обмін на Довідку, повинен отримати у Забудовника оглядовий ордер на квартиру та протягом 10 (десяти) календарних днів підписати Акт прийому-передачі відповідної квартири для подальшого оформлення правовстановлюючих документів.
Забудовник на підставі Переліку Довірителів, що надав Управитель ФФБ, Актів прийому-передачі квартир, підписаних Забудовником та Довірителями та Довідок, наданих Управителем, замовляє відповідним службам міста оформлення Свідоцтв про право власності на квартири.
Оформлення права власності Довірителя ФФБ на житло здійснюється Забудовником своїми силами та за свій рахунок.
Протягом 10 (десяти) календарних днів після оформлення права власності Довірителів ФФБ на житло та отримання Забудовником від відповідних служб міста Свідоцтв про право власності на Об’єкт інвестування – житло, Забудовник передає правовстановлюючі документи на Об’єкти інвестування Довірителям ФФБ.
У випадку, якщо Довіритель ФФБ для виконання своїх зобов'язань щодо внесення коштів до ФФБ, отримав в Банку кредит, Забудовник, на підставі довіреності на право отримання Банком у Забудовника документів, що підтверджують право власності на Об’єкт інвестування, передає такі документи уповноваженій особі Банку для подальшої передачі їх Довірителю ФФБ.
Оформлення права власності Довірителя ФФБ на нежитлові приміщення (офісні приміщення, гаражні бокси, машиномісця у паркінгу) здійснюється Довірителем ФФБ самостійно та за свій рахунок на підставі документів, отриманих від Забудовника.
8.5.Протягом одного місяця після отримання Свідоцтва про право власності на Об’єкт інвестування Довіритель ФФБ зобов'язаний:

 • для Об’єктів інвестування – житлових приміщень - прийняти участь у створенні Об’єднання співвласників та вступити в члени цього Об’єднання, в разі його створення, або укласти відповідний договір з експлуатуючою організацією, в порядку, визначеному законодавством України;
 • для Об’єктів інвестування – нежитлових приміщень – укласти відповідний договір на експлуатацію блока нежитлових приміщень з експлуатуючою організацією, визначеною Забудовником та зазначеною в Акті Державної комісії про прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію.

8.6.У випадку відмови Довірителя ФФБ від підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування, Довіритель ФФБ повинен направити Забудовнику мотивовану відмову в письмову вигляді від прийняття Об’єкту інвестування із зазначенням причин такої відмови.
8.7.При наявності зауважень по якості Об’єкту інвестування Довіритель ФФБ не приймає такий Об’єкт інвестування, а всі претензії до якості Об’єкту інвестування Довіритель ФФБ пред’являє Забудовнику до моменту підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування. Всі недоліки по якості Об’єкту інвестування, як і невідповідність вимогам проектно-кошторисної документації, фіксуються в Акті про виявлені недоліки, який повинен бути підписаний Довірителем ФФБ, Забудовником та Управителем ФФБ.
Вказаний Акт про виявлені недоліки укладається протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту проведення обстеження Довірителем ФФБ, Забудовником та Управителем ФФБ, та передається Забудовнику для усунення за його рахунок виявлених недоліків по якості Об’єкту інвестування. Терміни усунення виявлених недоліків по якості Об’єкту інвестування встановлюються в Графіку усунення недоліків, який підписується Довірителем ФФБ, Забудовником та Управителем ФФБ.
8.8.Після усунення виявлених недоліків по якості Об’єкту інвестування Забудовник у письмовому вигляді повідомляє Довірителю ФФБ та Управителю ФФБ про цей факт. Протягом 5 (п’яти) календарних днів Довіритель ФФБ повинен оглянути Об’єкт інвестування та підписати Акт прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування.
8.9.За наявності поважних обставин, строк підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування може бути подовжено на строк, що не перевищує 2-х місяців від запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію.
В такому випадку Довіритель ФФБ письмово попереджає Забудовника та Управителя ФФБ про подовження терміну оформлення права власності на Об’єкт інвестування, з наведенням Об’єктивних причин, внаслідок яких він не мав можливості підписати Акт прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування, та наданням офіційного підтвердження цих причин.
8.10.У разі отримання Управителем ФФБ письмового повідомлення від Забудовника про порушення Довірителем ФФБ цієї умови він втрачає право на закріплений за ним Об’єкт інвестування. Управитель ФФБ відкріплює від Довірителя ФФБ закріплений за ним Об’єкт інвестування та закріплені за ним вимірні одиниці Об’єкта інвестування, про що інформує Довірителя ФФБ рекомендованим листом за адресою, вказаною Довірителем ФФБ при укладанні Договору про участь у Фонді фінансування будівництва.
Забудовник на підставі відповідного акту, вилучає даний Об’єкт інвестування з Переліку Об’єктів інвестування та перераховує до ФФБ кошти у необхідному обсязі для виплати Довірителю ФФБ.
В цьому випадку Довіритель ФФБ перестає бути учасником процесу спорудження Об’єкту будівництва. Кошти Довірителя в сумі, що відповідає вартості вимірних одиниць згідно Свідоцтва за ціною на день їх відкріплення Управителем ФФБ, залишаються у ФФБ до моменту їх витребування.
8.11.Забудовник зобов'язаний не пізніше шести місяців з дня введення Об’єкту будівництва в експлуатацію передати цей Об’єкт Об’єднанню співвласників, або Довірителям ФФБ, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією.
8.12.Умови надання експлуатуючою організацією комунальних послуг мають  регулюватись окремим договором, укладеним між експлуатуючою організацією та Довірителем ФФБ, або між експлуатуючою організацією та новоствореним Об’єднанням співвласників.

9. Припинення управління майном та виконання умов Договору про участь у ФФБ

9.1.Управління майном, яке Управитель ФФБ здійснює за Договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:

 • повного виконання Управителем ФФБ зобов'язань перед Довірителем ФФБ;
 • відмови Довірителя ФФБ від участі в ФФБ;
 • смерті Довірителя ФФБ – фізичної особи або ліквідації Довірителя ФФБ – юридичної особи;
 • невиконання Довірителем ФФБ своїх зобов'язань перед Управителем ФФБ щодо внесення коштів до ФФБ;
 • при відкріпленні Управителем ФФБ від Довірителя ФФБ закріпленого за ним Об’єкту інвестування, на умовах розділу 10 цих Правил. У цьому випадку зобов'язання перед Довірителем ФФБ та умови Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за виключенням зобов'язання виплатити кошти Довірителю ФФБ.

9.2.У зв’язку із смертю Довірителя ФФБ – фізичної особи або ліквідації Довірителя ФФБ – юридичної особи, Управитель ФФБ повертає грошові кошти із ФФБ відповідно спадкоємцеві(-ям) або правонаступнику у розмірі, що визначається виходячи з кількості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкту інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ, для фізичних осіб – на підставі заяви спадкоємця(-ів), свідоцтва про право на спадщину та копії свідоцтва про смерть, для юридичних осіб – на підставі документів, що підтверджують правонаступництво.
9.3.У випадку, якщо сума грошових коштів, що підлягає поверненню Довірителю ФФБ, перевищує суму грошових коштів, внесених Довірителем ФФБ відповідно до умов Договору про участь у ФФБ, таку різницю Управитель ФФБ оподатковує відповідно до законодавства України. В зв’язку з цим, Управитель ФФБ за дорученням Довірителя ФФБ утримує податок з вказаної різниці, та сплачує (перераховує) такий податок до бюджету у порядку, розмірах та строки, визначені законодавством України.
9.4.Якщо Довіритель ФФБ виконав усі зобов'язання перед Управителем ФФБ та після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію підписав Акт прийому-передачі закріпленого за ним Об’єкта інвестування, умови Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється.

10. Порядок відкріплення Об’єкта інвестування від Довірителя ФФБ за невиконання умов Договору про участь у ФФБ

10.1.У випадку невиконання Довірителем ФФБ умов Договору про участь у ФФБ Довіритель ФФБ втрачає право на закріплений за ним Об’єкт інвестування та Управитель ФФБ має право відкріпити від Довірителя ФФБ закріплений за ним Об’єкт інвестування і закріплені за Довірителем ФФБ вимірні одиниці Об’єкта інвестування у таких випадках:

 • за недотримання Довірителем ФФБ Графіку подальшого внесення Довірителем ФФБ коштів до ФФБ, визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами та/або строками;
 • за недотримання Довірителем ФФБ вимог п. 8.9 цих Правил щодо письмового попередження Забудовника про подовження терміну підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування;
 • якщо Довіритель ФФБ не виконав своїх зобов'язань перед Управителем щодо внесення коштів до ФФБ, після  введення Об’єкта будівництва в експлуатацію.

10.2.Управитель письмово повідомляє Довірителя про виключення його з числа Довірителів ФФБ. Довіритель протягом 10 (десяти) днів, з моменту отримання повідомлення, повинен усунити порушення передбаченні п.10.1. або повідомити про свою відмову від участі у ФФБ.
Грошові кошти, у випадку відмови Довірителя від участі у ФФБ, повертаються Довірителю ФФБ протягом 20 (двадцяти) робочих днів.
Сума грошових коштів, що підлягає виплаті Довірителю ФФБ, визначається виходячи з кількості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкту інвестування на день виключення Довірителя з ФФБ.
За оформлення відмови від участі у ФФБ Довіритель сплачує Управителю винагороду у порядку передбаченому Розділом 13 даного Договору.

11. Дострокове припинення управління майном за ініціативою Довірителя ФФБ та умови виплати коштів Довірителю ФФБ, порядок здійснення зміни Об’єкта інвестування, уступки права вимоги за Договором про участь у ФФБ третім особам

11.1.Управитель ФФБ до запланованої дати введення Об’єкту будівництва в експлуатацію може надати Довірителю ФФБ послуги щодо зміни Об’єкта інвестування, уступки права вимоги за Договором про участь у ФФБ третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у ФФБ.
11.2.Управитель ФФБ надає послуги Довірителю ФФБ щодо зміни Об’єкту інвестування, уступки права вимоги за Договором про участь у ФФБ третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у ФФБ після сплати Довірителем ФФБ винагороди Управителю ФФБ за оформлення такої операції у розмірі, визначеному розділом 13 цих Правил.
Грошові кошти, у випадку необхідності, повертаються Довірителю ФФБ протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня подання заяви про відмову від участі у ФФБ, за умови сплати ним винагороди Управителю ФФБ за оформлення такої операції.
11.3.У випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати Довірителю ФФБ, Забудовник на вимогу Управителя ФФБ зобов'язаний перерахувати на рахунок ФФБ для виплати Довірителю ФФБ грошові кошти в необхідному обсязі.
11.4.Сума грошових коштів, що підлягає виплаті Довірителю ФФБ, визначається виходячи з кількості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкту інвестування на день подання заяви.
11.5.Виплата грошових коштів Довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок іншого ФФБ або власного майна Управителя ФФБ.
11.6.Управитель ФФБ може надати послугу Довірителю ФФБ, за якими закріплений Об’єкт інвестування, щодо зміни Об’єкта інвестування, за умови наявності в переліку не закріплених за іншими Довірителями ФФБ Об’єктів інвестування, які є у пропозиції за Об’єктами будівництва цього ФФБ.

12. Отримання Довірителем ФФБ кредиту для участі у ФФБ

12.1.Довіритель ФФБ, для виконання своїх зобов'язань щодо подальшого внесення коштів до ФФБ, може отримати в обраному ним Банку кредит на умовах, визначених Банком та викладених в Кредитному договорі і погодженому з Управителем ФФБ.
12.2.Для забезпечення виконання Довірителем ФФБ зобов'язань за Кредитним договором між Банком та Довірителем ФФБ укладається Договір іпотеки, який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Предметом іпотеки за іпотечним договором є Об’єкт інвестування, який стане власністю позичальника – Довірителя ФФБ в майбутньому, та/або майнові права на нього.
В Договорі іпотеки повинно бути передбачено накладення нотаріусом заборони на відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки. Обтяження такого предмета іпотеки підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.
Оцінка предмета іпотеки здійснюється за згодою сторін.
12.3.Довіритель ФФБ при укладанні з Банком Договору іпотеки надає Банку довіреність на право отримання від Забудовника документів, що підтверджують право власності на  Об’єкт інвестування, для подальшого отримання їх Довірителем ФФБ від Банку.
12.4.Про передачу в Банку Об’єкту інвестування, який стане власністю Довірителя ФФБ в майбутньому та/або майнових права на нього, а також про видачу Довірителем ФФБ довіреності на право отримання у Забудовника документів, що підтверджують право власності на Об’єкт інвестування, Банк письмово повідомляє Забудовника та Управителя ФФБ про такий факт з наданням Забудовнику копії Договору іпотеки та довіреності.
12.5.Одночасно з укладанням Кредитного договору та Договору іпотеки між Довірителем ФФБ та Банком укладається договір про внесення змін та доповнень до Договору про участь у ФФБ, відповідно до якого Довіритель ФФБ, до моменту виконання своїх зобов'язань перед Банком за Кредитним договором, не має права:

 • змінити Об’єкт інвестування;
 • уступити право вимоги за Договором про участь у ФФБ третім особам;
 • відмовитися від участі у ФФБ шляхом розірвання Договору про участь у ФФБ;
 • частково отримати кошти з ФФБ.

12.6.Довіритель ФФБ - позичальник, після введення будинку в експлуатацію та оформлення правовстановлюючих документів укладає з Банком Додаткову угоду до Договору іпотеки, передаючи в іпотеку Банку Об’єкт інвестування (житлове / нежитлове приміщення), який став власністю Довірителя ФФБ.
12.7.Додаткова угода до Договору іпотеки підлягає нотаріальному посвідченню, при цьому на Об’єкт інвестування має бути накладена заборона на відчуження.
12.8.Порушення термінів спорудження Об’єкта будівництва або неналежне виконання Забудовником своїх зобов'язань не може впливати на правовідносини, що виникли між Банком та Довірителем ФФБ, відповідно до укладеного між ними Кредит-ного договору та не є підставою для припинення виконання зобов'язань Довірителя ФФБ.
12.9.У разі зміни в процесі будівництва характеристик Об’єкту інвестування, який є предметом іпотеки (зміна площі, зміни у плануванні приміщень тощо), нотаріус, на підставі встановленого законодавством документа про право власності Довірителя ФФБ на збудований Об’єкт інвестування, зобов'язаний зробити відмітку на примірниках Дого-вору іпотеки, який належить Управителю ФФБ та Банку.
12.10.Відносини Банку та Довірителя ФФБ щодо порядку та умов надання Банком, використання і повернення Довірителями ФФБ кредитів, а також відповідальність Довіри-телів ФФБ за неналежне виконання договорів, укладених в забезпечення виконання своїх зобов’язань за Кредитними договорами, регулюється внутрішніми положеннями Банку.
12.11.При надані Банком кредиту Довірителю ФФБ відповідно до Кредитного договору, вносяться зміни до Договору про участь у ФФБ.
12.12.У Кредитному договорі Банк має право передбачити заходи щодо при-мусового виконання зобов'язань Довірителя ФФБ - позичальника та щодо звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку невиконання Довірителем ФФБ умов Кредит-ного договору.

13. Винагорода Управителя ФФБ

13.1.За здійснення управління ФФБ Довіритель ФФБ не сплачує Управителю ФФБ винагороду. Ця винагорода сплачується Забудовником в розмірі та на умовах, передба-чених Угодою про будівництво.
13.2.Довіритель ФФБ сплачує Управителю ФФБ винагороду за надання Управителем ФФБ послуги щодо зміни Об’єкта інвестування, уступки права вимоги за Договором про участь у ФФБ третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у ФФБ.

13.2.1.За надання Управителем ФФБ послуг щодо зміни Об’єкта інвестування - у розмірі _________ від вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви;

13.2.2.За надання Управителем ФФБ послуг щодо оформлення уступки права вимоги Довірителя ФФБ за Договором про участь у ФФБ на користь третіх осіб - у розмірі _________ від вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви;

13.2.3.За надання Управителем ФФБ послуг щодо часткового повернення коштів з ФФБ – у розмірі _________ вартості цієї частини закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви.

13.2.4.За надання Управителем ФФБ послуг щодо оформлення відмови від участі у ФФБ – у розмірі _________ вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви.

13.3.Вказану вище винагороду Довіритель ФФБ вносить на зазначений Управителем ФФБ рахунок до моменту фактичного вчинення вищенаведених дій:

 • фізичні особи - в готівковій та безготівковій формі;
 • юридичні особи - в безготівковій формі.

14. Заключні положення

14.1.Дані Правила набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами учасників Управителя ФФБ.
14.2.Фонд фінансування будівництва припиняє своє функціонування  за рішенням  Управителя ФФБ (рішення Загальних зборів) у разі досягнення мети, з якою був створений даний фонд.
14.3.Після  виконання Управителем ФФБ зобов’язань перед усіма довірителями ФФБ вважається таким, що припинив своє функціонування.
14.4.За рішенням суду ФФБ може бути переданий в управління іншій фінансовій установі.
14.5.У випадку прийняття Управителем рішення про ліквідацію:

 • Управитель узгоджує із Забудовником іншу фінансову установу (нового Управителя) для передачі в управління ФФБ;
 • Управитель погоджує із Забудовником та Довірителями ФФБ порядок передачі для управління ФФБ іншій фінансовій установі (новому Управителю);
 • Управитель проводить акти звірок розрахунків із Забудовником;
 • Управитель звертається до суду для встановлення факту передачі ФФБ в управління іншій фінансовій установі (новому Управителю).

14.6.В разі ліквідації Управителя ФФБ кошти на рахунку ФФБ не включаються до ліквідаційної маси Управителя ФФБ і спрямовуються виключно на задоволення вимог Довірителів до Управителя ФФБ згідно з Правилами ФФБ.
14.7.При передачі ФФБ в управління іншій фінансовій установі (новому Управителю) за рішенням суду, майно, що було передане в управління, передається новому Управителю ФФБ.
14.8.За письмовою вимогою (заявою) Довірителя про  відмову від участі в ФФБ, в разі ліквідації Управителя та передачі ФФБ іншій фінансовій установі (новому Управителю), кошти  Довірителя повертаються у порядку, передбаченому даними Правилами.

Услуги sv development:

Купить недорого круглую светодиодную кольцевую лампу со штативом LUMO™ диаметром 45 см. для фото, видеосъемки, блогеров, визажиста, макияжа в Украине (Киеве, Харькове, Днепре, Одессе)
Вернуться к списку