(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Головна / Корисне / Законодавство України / Інші нормативно-правові акти / Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, розпорядження Держфінпослуг №152 від 05.12.03р.

Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, розпорядження Держфінпослуг №152 від 05.12.03р.

Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, розпорядження Держфінпослуг №152 від 05.12.03р.

Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного  реєстру  фінансових  установ  та встановлення вимог до облікової  та  реєструючої  системи  фінансових  компаній  (далі - Положення)  розроблене відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та   державне   регулювання   ринків   фінансових  послуг",  Положення про Державну комісію з регулювання  ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року за N 292/2003,  Положення  про Державний реєстр фінансових установ,  затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових  послуг  України від 28 серпня 2003 року за N 41 (далі - Положення про реєстр),  та  інших   актів   законодавства,   які   регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг.

1. Загальні положення

1.1. Терміни та поняття, що вживаються у цьому Положенні:

 • "Державний  реєстр   фінансових   установ",   відокремлений підрозділ   юридичної  особи",  "заявник",  "реєстраційна  картка" вживаються згідно з Положенням про реєстр;
 • структурна   одиниця   відокремленого  підрозділу  (далі  - структурна одиниця) - відділення,  власні операційні каси,  пункти обміну   валют  тощо,  у  яких  безпосередньо  може  здійснюватися діяльність щодо надання певних видів фінансових послуг;
 • місцезнаходження  -  адреса органу або особи, які  відповідно до  установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її   імені;
 • новостворені   заявники   -   юридичні  особи,  які  отримали свідоцтво  про  державну  реєстрацію  протягом  шести  місяців  до моменту  подання  заяви  до  Держфінпослуг.

1.2. Для цілей цього Положення  фінансовими  компаніями  слід вважати   фінансові   установи,  які  надають  фінансові  послуги, державне регулювання  яких  відповідно  до  чинного  законодавства віднесено  до  компетенції  Державної комісії з регулювання ринків фінансових  послуг  України  (далі  -  Держфінпослуг),  окрім  тих установ,  які надають послуги у страховій діяльності, діяльності з надання  послуг  накопичувального пенсійного забезпечення, а також фінансових  установ  -  юридичних осіб публічного права, кредитних установ, у тому числі кредитних спілок та ломбардів. 
Дія  цього     Положення     поширюється     на     фінансові установи - юридичні особи публічного права,  визначені в  главі  8 Господарського  кодексу  України. 
1.3. Набуття  юридичною  особою  статусу фінансової компанії, переоформлення  та  видача  дубліката  Свідоцтва  про   реєстрацію фінансової  установи  (далі - Свідоцтво),  унесення інформації про відокремлений  підрозділ,  у  тому  числі  структурних одиниць, до Державного  реєстру фінансових установ (далі - Реєстр), виключення з  Реєстру  та  анулювання  Свідоцтва  здійснюються  відповідно до Положення  про  реєстр з урахуванням особливостей, установлених  цим  Положенням.   
1.4.   Фінансові  компанії  надають  виключно   ті  фінансові послуги,  які  зазначені  в  додатку  до  Свідоцтва про реєстрацію фінансової  установи  встановленої форми,  а  також  ті,  надання  яких  можливе  лише  за  умови отримання  відповідних  ліцензій/дозволів органів державної влади, що  здійснюють  державне регулювання відповідних ринків фінансових послуг.
У   додаток   до   Свідоцтва,   відповідно   до  встановлених законодавством  обмежень  на суміщення діяльності з надання певних видів  фінансових  послуг, Держфінпослуг вносить такі види послуг: надання   фінансових   кредитів   (за   рахунок  власних  коштів), фінансовий  лізинг,  факторинг,  надання  поручительств, гарантій, позик,    залучення   фінансових   активів   юридичних   осіб   із зобов'язанням   щодо   наступного  їх  повернення.  У  додаток  до Свідоцтва   також   можуть   бути   внесені   інші  операції,  які відповідають  критеріям,  визначеним  у  пункті  5  частини першої статті  1  Закону  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне регулювання ринків фінансових послуг", здійснення яких відповідно   до   Законів   України    можливе    без    отримання ліцензій/дозволів.
1.5.  Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи та додаток до   нього  видаються  Держфінпослуг  та  підписуються  директором Департаменту  нагляду  за  фінансовими  компаніями,  підпис  якого засвідчується  печаткою  Держфінпослуг.  Свідоцтво  видається  без зазначення   строку   дії  та  втрачає  чинність  після  прийняття Держфінпослуг  рішення  про  виключення  з  Реєстру  та анулювання Свідоцтва. 
1.6. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для надання певної   фінансової   послуги   необхідно   мати  дозвіл/ліцензію, фінансова компанія може надавати такі послуги лише після отримання відповідного(ї)  дозволу/ліцензії.  Для отримання дозволу/ліцензії на право надання  певної  фінансової  послуги  фінансова  компанія зобов'язана  виконати  всі  вимоги відповідних нормативно-правових актів України. 
1.7. Реорганізація   або   ліквідація   фінансової   компанії здійснюється   з   додержанням  вимог  законів  України  та  інших нормативно-правових актів.

2. Умови, яким має відповідати фінансова компанія-заявник при внесенні інформації до Реєстру

2.1. Держфінпослуг  вносить  інформацію про заявника та видає йому  Свідоцтво  та  додаток  до  нього,  який  є його невід'ємною частиною  у  разі  дотримання фінансовою компанією-заявником таких обов'язкових  умов: 

2.1.1) в установчих документах  заявника  має  бути визначена діяльність  з  надання  певних видів фінансових послуг як виключна діяльність;

2.1.2) наявності   внутрішніх   правил  з  надання фінансових послуг,  які   затверджуються   уповноваженим   органом   заявника відповідно до його установчих документів;

2.1.3) наявності системи бухгалтерського обліку та звітності, що   відповідають   вимогам  законодавства  і  передбачають  облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;

2.1.4) наявності  власного  капіталу  в  розмірі не менше ніж 3 млн.  грн.  на дату подання  заяви  для  фінансових  компаній  - заявників,  які  планують  надавати  послуги  по  залученню коштів фізичних осіб,  та не  менше  ніж  1  млн.  грн.  для  усіх  інших фінансових  компаній  -  заявників; 

2.1.5)  наявності  кваліфікованих  кадрів,  що  безпосередньо здійснюють  діяльність  з  надання  відповідних  видів  фінансових послуг,  не  мають  непогашеної  судимості за корисливі злочини, а також  взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті  10  Закону  України  "Про  фінансові  послуги  та державне регулювання ринків    фінансових   послуг",   та відповідності керівника заявника Професійним вимогам до керівників та   головних   бухгалтерів   фінансових   установ,   затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання  ринків  фінансових послуг  України від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції   України   02.08.2004   за  N  955/9554; 

2.1.6) наявності  технічних  умов  (у  тому числі приміщень), необхідних  для  надання  фінансових  послуг  своїм  клієнтам,  та забезпечення       належного       та      своєчасного      обліку фінансово-господарських   операцій   відповідно  до  законодавства України   (у   тому   числі   відповідне  програмне  забезпечення, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо);

2.1.7)  відсутності  збитків  за  даними  останнього  річного фінансового  звіту  про  фінансові  результати, що передує поданню заяви, підтвердженого аудитором;

2.1.8) відсутності  порушень  чинного  законодавства  в сфері регулювання  ринків  фінансових  послуг  протягом року, що передує зверненню  юридичної  особи  -  заявника  до  Держфінпослуг  (крім новостворених).

2.2. Держфінпослуг  вносить  інформацію   про   відокремлений підрозділ заявника у разі дотримання таких обов'язкових умов:

 • наявності власного капіталу фінансової компанії у  розмірі, встановленому для певних видів фінансових послуг,  згідно з чинним законодавством, але не менше ніж 5 млн. грн на дату подання заяви; 
 • наявності  у   відокремленого   підрозділу   кваліфікованих кадрів, які відповідають вимогам, установленим пунктом 2.1.5 цього Положення;
 • наявності  у  відокремленого  підрозділу  технічних умов (у тому числі приміщень), установлених пунктом 2.1.6 цього Положення.

2.3. Вимоги,  зазначені в пунктах   2.1.1-2.1.6 та пункті 2.2 Положення, мають виконуватися фінансовою компанією протягом усього строку  дії  Свідоцтва.  

3. Документи, які додаються до заяви про внесення інформації до Реєстру

3.1. Для набуття статусу фінансової установи заявник подає до Держфінпослуг такі документи:

3.1.1)  заяву  про  внесення  інформації  до  Реєстру (далі - заява) за формою, установленою Положенням про реєстр;

3.1.2)  реєстраційну   картку  з  загальною  інформацією  про юридичну  особу  та  інші  документи,  передбачені  Положенням про реєстр, і реєстраційну картку структурної одиниці (за наявності)  згідно  з  додатком  2  до цього Положення; 

3.1.3)  оригінали або нотаріально засвідчені копії установчих документів та всіх змін та доповнень до них на дату подання заяви; 

3.1.4) копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  юридичної особи;

3.1.5) фінансову  звітність,  складену відповідно до Положень (стандартів)  бухгалтерського  обліку  2  "Баланс", 3 "Звіт  про  фінансові  результати" , 4 "Звіт про рух грошових  коштів" ,  5 "Звіт  про  власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від  31.03.1999 N 87 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України 21.06.1999 за N 396/3689, N 397/3690, N 398/3691, N  399/3692  відповідно, за останній календарний рік, підтверджену аудитором  (аудиторською  фірмою), та проміжну фінансову звітність відповідно  до  Положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку  2 "Баланс",   3   "Звіт   про  фінансові  результати",  підтверджену аудитором   (аудиторською  фірмою)  за  станом  на  останній  день кварталу, що передує поданню заяви.

Новостворені  заявники  надають  тільки фінансову  звітність, складену   відповідно  до  Положення  (стандарту)  бухгалтерського обліку  2  "Баланс",  підтверджену аудитором (аудиторською фірмою) станом  не  раніше ніж на останній день місяця, що передує поданню заяви.  

3.1.6)   аудиторський   висновок   щодо   власного   капіталу фінансової  компанії,  який  має включати підтвердження фактичного виконання   зобов'язань  з  формування  статутного  (пайового)  та власного  капіталу фінансової компанії відповідно до вимог чинного законодавства  станом  на останній день місяця, що передує поданню заяв;

3.1.7) довідку  про  відсутність  взаємовідносин  щодо  права власності,   заборгованості   або  іншого  конфлікту  інтересів  з аудитором   (аудиторською   фірмою),   який  здійснив  аудиторську перевірку фінансової компанії;

3.1.8)  інформацію у довільній формі про відсутність порушень чинного законодавства в сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом  року, що передує зверненню юридичної особи - заявника до Держфінпослуг  (крім  новостворених); 

3.1.9) інформацію  про  наявність  та  відповідність  вимогам чинного законодавства системи бухгалтерського обліку, облікової та реєструючої системи щодо фінансових послуг у довільній формі;

3.1.10) копії  положень/правил,  що регулюють порядок надання фінансових  послуг,  затверджених уповноваженим органом заявника у відповідності до його установчих документів;

3.1.11) довідку  про  відповідний  фаховий  рівень  керівника заявника  та  наявність  кваліфікованих  кадрів,  що безпосередньо здійснюють  діяльність  з  надання  фінансових  послуг,  згідно  з додатком  3  цього  Положення,  а  також зобов'язання керівника та службовців  (працівників) заявника щодо безумовного виконання ними вимог  статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання  ринків  фінансових  послуг"; 

3.1.12) засвідчені  підписом  керівника  та печаткою заявника відомості  про  наявність приміщення, обладнання, техніки, засобів зв'язку  та  програмного  забезпечення,  технічні  можливості яких забезпечують  постійне  формування поточної інформації про надання фінансових  послуг  клієнтам та надання звітності до уповноважених органів державної влади, у довільній формі.

3.1.13) для  заявників,  що  здійснювали діяльність з надання фінансових  послуг  до  моменту  подання заяви до Держфінпослуг, - довідку  про  обсяг  та  кількість  наданих  фінансових  послуг за попередній рік (окремо за кожним видом фінансових послуг) згідно з додатком 4 цього Положення. 

3.2.  Зазначені  у  підпунктах 3.1.2, 3.1.5, 3.1.11 та 3.1.13 цього Положення документи надаються заявником також в електронному вигляді  у  форматі,  встановленому  Держфінпослуг.   
3.3. Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником:

3.3.1) документи повинні бути викладені державною мовою;

3.3.2) документи    повинні    відповідати   вимогам  чинного законодавства  України  в  сфері  регулювання  ринків   фінансових послуг;

3.3.3) документи мають  бути  підписані  керівником юридичної особи та засвідчені печаткою юридичної особи;

3.3.4) інформація,  яка надається в електронному вигляді, має збігатися   з   інформацією,  що  міститься  у  поданих  заявником паперових  документах;  

3.3.5) строк, що  минув з моменту підписання всіх документів, що подаються заявником (крім установчих),  не повинен перевищувати одного місяця.

3.4. Заявник несе відповідальність згідно з законодавством за достовірність інформації, вказаної в усіх  документах,  поданих до Держфінпослуг. 
3.5.   Фінансова  компанія  має  право  надавати  певні  види фінансових послуг через її відокремлені підрозділи (в  тому  числі структурні  одиниці)  за  умови  внесення  інформації  про  них до Реєстру.
Фінансова компанія   кожній   структурній   одиниці  присвоює внутрішній  реєстраційний  код  згідно  з   внутрішньою   системою реєстраційної кодифікації.
При зміні  видів  діяльності,  місцезнаходження,   припинення діяльності  кожної  структурної одиниці фінансова компанія повинна надати відповідну інформацію до Державної  комісії  з  регулювання ринків  фінансових  послуг  України  згідно  з додатком 2 до цього Положення.
3.6.  Фінансова компанія зобов'язана протягом десяти  робочих днів  після  виникнення  змін  та/або доповнень до інформації, яка міститься  у  документах,  поданих  для  внесення  інформації щодо фінансової компанії та/або її відокремлених підрозділів до Реєстру та  у  випадку  отримання  ліцензій  та/або дозволів, надіслати до Держфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 5  до  цього Положення та надати відповідні реєстраційні картки (в паперовому    та   електронному   вигляді)   та   документи,   які підтверджують  такі  зміни та/або доповнення.  
3.7.  Для  внесення  інформації  про відокремлений  підрозділ фінансової  компанії  до  Реєстру фінансова компанія - заявник має подати до Держфінпослуг такі документи:

3.7.1   заяву   про  внесення  інформації  про  відокремлений підрозділ  юридичної  особи до Реєстру (додаток 6 до Положення про реєстр);

3.7.2  реєстраційну  картку  з  інформацією про відокремлений підрозділ  юридичної  особи  (додаток 5 Положення до про реєстр) у паперовій  та  електронній  формах  у форматі, який встановлюється Держфінпослуг;

3.7.3  копію  документа,  що  засвідчує  рішення заявника про створення  відокремленого  підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;

3.7.4   довідку  про  відповідний  фаховий  рівень  керівника заявника   (керівника   відокремленого  підрозділу)  та  наявність кваліфікованих  кадрів,  що  безпосередньо здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, згідно з додатком 3 до цього Положення;

3.7.5  засвідчені  підписом  керівника  та  печаткою заявника відомості  про  наявність  у  відокремленого підрозділу фінансової компанії  приміщення,  обладнання,  техніки,  засобів  зв'язку  та програмного  забезпечення,  технічні  можливості яких забезпечують постійне  формування  поточної  інформації  про надання фінансових послуг  клієнтам  та  надання  звітності  до уповноважених органів державної влади, у довільній формі.
 
4. Порядок розгляду документів та внесення інформації щодо фінансових компаній до Реєстру

4.1. Розгляд документів заявника здійснює Департамент нагляду за фінансовими  компаніями  відповідно  до  Положення  про  реєстр та цього Положення. 
4.2.   Підставою  для  прийняття  рішення  про  відмову  щодо внесення в  Реєстр  є  підстави,  викладені у Положенні про реєстр.
Відмова  у  проведенні реєстрації фінансової компанії з інших підстав не допускається. 
4.3. Унесення   інформації   про   відокремлений    підрозділ фінансової  компанії  до  Реєстру здійснюється за умови постійного додержання (виконання) фінансовою компанією встановлених критеріїв та  нормативів  щодо  ліквідності,  капіталу та платоспроможності, прибутковості та якості активів за кожним видом фінансових послуг, які може надавати (надає) фінансова компанія *.
---------------
     * Зазначені   вимоги   застосовуються   після    затвердження відповідних нормативних актів 
4.4.   Заява   про   внесення  інформації  про  відокремлений підрозділ заявника до Реєстру залишається без розгляду, якщо:

4.4.1  заява  підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

4.4.2 документи оформлені з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Положення;

4.4.3 документи подані не в повному обсязі.

4.5.  Підставами  для  прийняття  рішення  про  відмову  щодо внесення   інформації  про  відокремлений  підрозділ  заявника  до Реєстру є:

4.5.1  невідповідність  документів відокремленого підрозділу, що додаються до заяви, вимогам цього Положення;

4.5.2   недостовірність   інформації  в  документах,  поданих заявником,  для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру;

4.5.3   невідповідність   заявника  або  його  відокремленого підрозділу згідно з поданими документами вимогам цього Положення. 

4.6.  У  разі  прийняття  позитивного  рішення  Держфінпослуг протягом  п'ятнадцяти  робочих  днів з дати подання документів для включення   інформації   про  відокремлений  підрозділ  фінансової компанії до   Реєстру   направляє   заявнику   Довідку

4.7.   У   разі   зміни   найменування  або  місцезнаходження відокремленого   підрозділу   фінансова  компанія  має  подати  до Держфінпослуг  протягом 10 робочих днів з моменту прийняття згідно з  установчими  документами  заявника  відповідного  рішення  такі документи:

4.7.1  реєстраційну  картку  з  інформацією про відокремлений підрозділ  юридичної  особи  (згідно з додатком 5 до Положення про реєстр)   в   паперовому   та   електронному  вигляді  в  форматі, встановленому Держфінпослуг;

4.7.2   копію  документа,  що  засвідчує  рішення  фінансової компанії    про    зміну    найменування    або   місцезнаходження відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;

4.7.3   оригінал   Довідки   про   внесення   інформації  про відокремлений  підрозділ фінансової компанії до Державного реєстру фінансових установ.

4.8.  У  разі  ліквідації відокремленого підрозділу фінансова компанія  зобов'язана  повідомити  Держфінпослуг  протягом  десяти робочих  днів  з  дати  прийняття  рішення  про його ліквідацію та подати для внесення інформації до Реєстру такі документи:

4.8.1  заяву  довільної  форми  про виключення відокремленого підрозділу   заявника   з  Реєстру,  завірену  підписом  керівника заявника та печаткою заявника;

4.8.2  копію  документа,  що підтверджує рішення заявника про ліквідацію  свого  відокремленого  підрозділу,  завірену  підписом керівника заявника та печаткою заявника;

4.8.3   оригінал   довідки   про   внесення   інформації  про відокремлений  підрозділ фінансової компанії до Державного реєстру фінансових установ.
 
4.9.  Протягом десяти робочих днів з дати подання відповідної заяви    Держфінпослуг    вносить    інформацію   про   ліквідацію відокремленого   підрозділу   заявника   до  Реєстру  та  письмово повідомляє про це фінансову компанію.  
4.10. Переоформлення  Свідоцтва  здійснюється  відповідно  до Положення про реєстр з  одночасним  переоформленням додатка до Свідоцтва. 
4.11. Заміна додатка до Свідоцтва про реєстрацію у зв'язку із зміною  виду  фінансової послуги та/або розширенням переліку видів фінансових  послуг,  що  відповідно  до  нормативно-правових актів Держфінпослуг  може  та  має  намір  надавати  фінансова компанія, здійснюється на підставі:

4.11.1) заяви про заміну додатка до  Свідоцтва про реєстрацію,  яка  має  містити  причини такої заміни; 

4.11.2)  заповненої    реєстраційної   картки;

4.11.3)  фінансової  звітності фінансової компанії відповідно до  Положень  (стандартів)  бухгалтерського   обліку   2  "Баланс",  3  "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт  про  рух грошових коштів" , 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України  від  31.03.1999  N  87 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за N 396/3689, N 397/3690, N  398/3691,  N  399/3692 відповідно, за останній календарний рік, підтвердженої   аудитором   (аудиторською  фірмою),  та  проміжної фінансової   звітності   відповідно   до   Положень   (стандартів) бухгалтерського   обліку   2   "Баланс",  3  "Звіт  про  фінансові результати",  підтвердженої  аудитором  (аудиторською  фірмою)  за станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви;

4.11.4) аудиторського висновку,  який  має містити інформацію щодо  додержання  (виконання)  фінансовою  компанією  встановлених критеріїв    та   нормативів   щодо   ліквідності,   капіталу   та платоспроможності, прибутковості та якості активів за кожним видом фінансових послуг, які може надавати (надає) фінансова компанія *;

4.11.5) копії положень/правил,  що  регулюють порядок надання фінансових  послуг,  затверджених уповноваженим органом заявника у відповідності  до  його  установчих документів, які може та планує здійснювати фінансова компанія;

4.11.6)   оригінали    або    засвідчені    в   установленому законодавством порядку копії установчих документів та всіх змін та доповнень  до  них  на  момент подання заяви, пов'язаних із зміною видів   фінансових   послуг   та/або  розширенням  переліку  видів фінансових послуг;

4.11.7)   копій(ї)   ліцензії(й)/дозволів(у)   уповноваженого органу,  що  здійснює  державний  контроль за наданням таких видів послуг.

4.12.  Заміна  додатка  до  Свідоцтва  у  зв'язку  із  зміною переліку  видів  та/або  розширенням  видів фінансових послуг, які може  та  планує  надавати юридична особа, здійснюється у строк не більше  30  днів  від дати надходження до Держфінпослуг заяви та у порядку, визначеному у пунктах 4.1-4.2 цього Положення. 
4.13. Підставою  для прийняття  рішення  про відмову у заміні додатка до Свідоцтва про реєстрацію є:

підстави, викладені у Положенні про реєстр;

невиконання   заявником   вимог   законодавства   в   сфері регулювання    ринків    фінансових   послуг   щодо   встановлених Держфінпослуг критеріїв та нормативів за кожним  видом  фінансових послуг, які планує надавати або надає фінансова компанія *.

----------
     * Зазначені   вимоги   застосовуються   після    затвердження відповідних нормативних актів

5. Вимоги до облікової та реєструючої системи фінансових компаній

5.1. Фінансові компанії мають  затвердити  внутрішні  правила надання  фінансових послуг та примірні договори про надання певних видів фінансових послуг. 
5.2. Внутрішні правила надання фінансових  послуг  фінансових компаній  мають обов'язково включати порядок укладання договорів з клієнтами  та  здійснення  внутрішнього   контролю   за   наданням фінансових    послуг    своїм    клієнтам,    визначати    ступінь відповідальності посадових  осіб,  до  посадових  обов'язків  яких належать  безпосередня робота з клієнтами,  укладання та виконання договорів. 
5.3. На вимогу клієнта фінансова компанія зобов'язана  надати інформацію  згідно  з  вимогами  статті  12  Закону  України  "Про фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків   фінансових послуг". 
5.4. Примірні  договори  про  надання певного виду фінансової послуги мають  відповідати  вимогам  Цивільного  кодексу   України,  статті  6  Закону  України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових  послуг"  та вимог чинного законодавства. 
5.5. Облікова та  реєструюча система фінансової компанії  має забезпечувати облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг  у електронному та паперовому вигляді. Реєстрація договорів про  фінансові  послуги  здійснюється  шляхом  ведення  фінансовою компанією  журналу  обліку  укладених  і  виконаних  договорів про надання  фінансових послуг (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі - картка обліку), відомості яких   повинні   містити   інформацію,   необхідну   для   ведення бухгалтерського    обліку    відповідних   фінансово-господарських операцій.  
5.6. Журнал  обліку ведеться в хронологічному порядку (окремо за   кожним   видом   послуг)  та  має  обов'язково  містити  таку інформацію:

 • номер запису за порядком;
 • дату і номер укладеного договору;
 • найменування юридичної особи (прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг;
 • ідентифікаційний    код    за   ЄДРПОУ   юридичної   особи (ідентифікаційний номер фізичної  особи)  -  споживача  фінансових послуг;
 • розмір фінансового активу, у грошовому виразі;
 • дату  закінчення  строку  дії  договору  (дату  анулювання договору).

5.7. Картки обліку виконання договорів мають містити:

а) номер картки;

б) дату укладення та строк дії договору;

в) найменування юридичної особи (прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг;

г) ідентифікаційний    код    за   ЄДРПОУ   юридичної   особи (ідентифікаційний номер фізичної  особи)  -  споживача  фінансових послуг;

д) вид фінансового активу, який є предметом договору;

є) відомості  про  отримані  (видані)  грошові  кошти  та/або фінансові активи, а саме:

 • дату отримання  (видачі)  грошових  коштів  та/або фінансових активів;
 • суму грошових  коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;
 • суму винагороди;
 • суму інших нарахувань згідно з умовами договору;
 • загальну суму та/або розмір фінансових активів,  одержаних на дату заповнення картки;

е) реквізити    документа(ів),    який(і)    підтверджує(ють) виконання зобов'язань сторін за договором про фінансову послугу.  
5.8. Журнал  та   картки   обліку   виконання   договорів   в електронному  вигляді ведуться фінансовою компанією з обов'язковою можливістю роздрукування  у  будь-який  час  на  вимогу  державних
органів  в межах їх повноважень.  Фінансова компанія має зберігати інформацію  журналу  та  карток  обліку  виконання   договорів   в електронному  вигляді  таким  чином,  щоб  забезпечити  можливість відновлення  втраченої  інформації  у  разі  виникнення  будь-яких обставин непереборної сили.
У разі необхідності фінансова компанія може доповнити  журнал та картки обліку виконання договорів додатковою інформацією,  крім визначеної у пунктах 5.6 та 5.7 цього Положення.
5.9.  Облікова  та реєструюча система фінансових компаній, що надають  фінансові  послуги,  здійснення яких передбачає отримання ліцензії/дозволу  відповідних  державних  органів, має відповідати вимогам, установленим нормативно-правовими актами таких органів. 
5.10.  Договори на здійснення діяльності з надання фінансових послуг  зберігаються  окремо  за  кожним видом діяльності протягом п'яти років після виконання взаємних зобов'язань  сторін  договору або   відмови  від  договору  за  згодою  сторін,  крім  випадків, передбачених  законодавством.  У  разі   наявності   додатків   до договорів  вони  зберігаються разом з відповідними договорами. Про виконання  взаємних зобов'язань сторін за договором має складатись акт  виконаних  робіт, який підписується всіма сторонами договору.  
5.11.  Облікова та реєструюча система фінансової компанії має забезпечувати  формування  інформації   та   складання   звітності фінансової компанії.

6. Порядок контролю за додержанням вимог цього  Положення та чинного законодавства фінансовими   компаніями

6.1. Державне  регулювання та нагляд за діяльністю фінансових компаній,  частиною якого є контроль за  додержанням  вимог  цього Положення, здійснюється Держфінпослуг. 
6.2. Контроль    за   додержанням   вимог   цього   Положення здійснюється Держфінпослуг шляхом моніторингу звітності  учасників ринків   фінансових   послуг,   безвиїзних  перевірок  та  виїзних перевірок (інспекцій).

Член Комісії -  директор Департаменту нагляду  за фінансовими компаніями       К.Отченаш 

Услуги sv development:

 1. Проект дома       
Купить недорого круглую светодиодную кольцевую лампу со штативом LUMO™ диаметром 45 см. для фото, видеосъемки, блогеров, визажиста, макияжа в Украине (Киеве, Харькове, Днепре, Одессе)
                             
Вернуться к списку